Vipps blir eget selskap

Finansdepartementet har idag truffet vedtak om at Vipps kan bli eget AS. Betal.no har siste nytt og eierstruktur etter vedtaket.


Finansdepartementet har i dag truffet følgende vedtak:

     
1.
    Det gis tillatelse til etablering av samarbeidende gruppe som omsøkt, jf. finansforetaksloven § 17-12, og som nærmere omhandlet i søknaden datert 22. februar 2017. 

     
2.
  Vipps AS gis konsesjon som betalingsforetak, jf. finansforetaksloven § 2-10, med tillatelse til å yte betalingstjenester som definert i finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav b, c og d.                 

     
3. 
 Vipps AS gis dispensasjon fra finansforetakslovens krav om uavhengig styrerepresentasjon i §§ 9-1 tredje og fjerde ledd jf. 1-6. 

     
4. DNB Bank ASA gis tillatelse til å være kvalifisert eier med 52 prosent av aksjene i Vipps AS. 

     
5. 
 Sparebank 1 Banksamarbeidet DA gis tillatelse til å være kvalifisert eier med 25 prosent av aksjene i Vipps AS. 

     
6.
    Balder Betaling AS gis tillatelse til å være kvalifisert eier med 12 prosent av aksjene i Vipps AS. 

     
7.
 Eika Gruppen AS gis tillatelse til å være kvalifisert eier med 10 prosent av aksjene i Vipps AS. 

    
8. Det gis tillatelse til fisjon av forretningsområdet Vipps fra DNB Bank ASA med Vipps AS som overtakende part. Vedtektsendring knyttet til nedsettelse av aksjekapital i DNB Bank ASA samsvarende med fisjonsplanen godkjennes. 

         
9. Det gis tillatelse til at DNB ASA kan være kvalifisert eier av 52 prosent av aksjene i påvente av overdragelse av aksjene fra DNB ASA til DNB Bank ASA. Tillatelsen gjelder i inntil seks måneder fra fisjonen er gjennomført.
 
  

     10. Det gis tillatelse til etablering av konsernforhold mellom Vipps AS og Sparebank 1 Mobilbetaling AS inntil Vipps AS tar konsesjonen som betalingsforetak i bruk. 

      
1   11. Det gis dispensasjon til at betalingsforetaket Vipps AS kan være morselskap i   

finanskonsern i inntil seks måneder til betalingsforetaket Sparebank 1 Mobilbetaling AS har levert tilbake sin konsesjon. 

      

     12. Det gis tillatelse til at DNB ASA / DNB Bank ASA kan være indirekte kvalifisert eier av betalingsforetaket Sparebank 1 Mobilbetaling AS med 52 prosent. 

   
13.
 Det gis tillatelse til at Sparebank 1 Banksamarbeidet DA kan være indirekte kvalifisert eier med 25 prosent av aksjene i Sparebank 1 Mobilbetaling AS.  

   
14.
 Det gis tillatelse til at Balder Betaling AS kan være indirekte kvalifisert eier med 12 prosent av aksjene i Sparebank 1 Mobilbetaling AS. 

   
15.
 Det gis tillatelse til at Eika Gruppen AS kan være indirekte kvalifisert eier med 10 prosent av aksjene i Sparebank 1 Mobilbetaling AS.

Les hele saken på Regjeringen.no

Baard Persson Vaage

Mest lest